Konkurs „Polak pamięta”

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kaniowie ogłasza konkurs graficzny (w programie PAINT) upamiętniający ważne wydarzenie z II wojny światowej. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu .

Regulamin konkursu „Polak pamięta”

1. Organizator konkursu: nauczyciele zajęć rewalidacyjnych (socjoterapii) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-512 Kaniów – Agata Wideł, Mariola Płachno,

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest stworzenie ilustracji graficznej nawiązującej tematycznie do wydarzeń z II wojny światowej, w ramach akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Działania upamiętniające ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.

3. Uczestnicy konkursu: konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-5

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Warunki uczestnictwa

a) Do konkursu mogą przystąpić osoby, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

b) Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego (drukowane litery) i podpisanego formularza rejestracyjnego.

c) Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 ilustrację graficzną.

d) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).

e) Praca powinna być zapisana w formacie JPG.

6. Miejsce i termin składania prac konkursowych

a) Prace konkursowe (graficzne) należy dostarczyć w formie elektronicznej:

  • poprzez Mobidziennik (nauczyciel: Agata Wideł) do 6 MB
  • e-mail: agatawidel@op.pl pow. 6 MB

b) Termin składania prac: 30 listopad 2020 r.

7. Zasady przyznawania nagród

a) Oceny dostarczonych prac i wyboru najlepszej dokona powołana przez Organizatora Komisja  Konkursowa w składzie:

Agata Wideł – wychowawca świetlicy, nauczyciel specjalista

Mariola Płachno – nauczyciel wspomagający, wychowawca świetlicy, nauczyciel specjalista

b) Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  • walory artystyczne: zaangażowanie, koherentność z tematyką, pomysłowość, oryginalność, komunikatywność, czytelność;
  • walory graficzne: prezentacja różnych form i technik, kształtowanie wyobraźni plastycznej; samodzielność wykonania;
  • walory patriotyczne: wzbudzanie zainteresowania historią

c) Spośród zgłoszonych projektów Komisja Konkursowa wyłoni po 3 zwycięskie projekty w kategorii wiekowej w klasach 1-3 oraz 4-5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

8. Rozstrzygnięcie konkursu

a) Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora w terminie do 11 grudnia 2020 r.

b) Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i formie wyznaczonej przez Organizatora.

9. Postanowienia końcowe:

a) Organizator zastrzega sobie:

  • możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny,
  • prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny,
  • zmiany postanowień niniejszego regulaminu,
  • nierozstrzygnięcia konkursu,
  • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org