Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020r. (piątek)

 • Godz. 8.00 – Msza Św. w  kościele parafialnym
 • Harmonogram spotkań z wychowawcami klas:
KlasaGodzina spotkaniaMiejsce
spotkania
Sposób wejścia do szkoły  
1 a09:00JadalniaGłówne wejście szkoły  
1b  09:00Duża świetlica szkolnaBoczne wejście do świetlicy szkolnej
2a09:00Sala gimnastycznaBoczne wejście  do sali gimnastycznej
2b10:00Hala sportowaBoczne wejście do hali sportowej
3a09:00Hala sportowa  Boczne wejście do hali sportowej
4a  10:00Duża świetlica szkolnaBoczne wejście do świetlicy szkolnej
5a10:00Sala gimnastycznaBoczne wejście  do sali gimnastycznej
5b10:00JadalniaBoczne wejście  do świetlicy szkolnej
5c11:00Sala gimnastycznaBoczne wejście  do sali gimnastycznej
6a11:00Hala sportowaBoczne wejście  do hali sportowej
6b12:00Hala sportowaBoczne wejście do hali sportowej
7a11:00Duża świetlica szkolna  Boczne wejście do  świetlicy szkolnej
7b12:00Sala gimnastycznaBoczne wejście  do sali gimnastycznej
8a13:00Hala sportowaBoczne wejście  do hali sportowej

Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas odbioru świadectw w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 – 26 czerwca 2020r .

 1. Po odbiór świadectwa szkolnego  może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczeń  nie może przyjść do szkoły po odbiór świadectwa, jeżeli przebywa w domu
  z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020  w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie wybranych klas (zgodnie z ustalonym harmonogramem);

2) nauczyciele;

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 • Sale, w których będą wydawane świadectwa, przed spotkaniem, poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
 • Podczas potwierdzenia odbioru świadectwa, każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
 • Szkoła umożliwia skorzystanie z długopisów uczniom, którzy nie będą ich posiadać. Uczeń podczas składania podpisu musi założyć jednorazowe rękawiczki. Ponadto przybory te poddawane są procesowi dezynfekcji.
 • Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie zdecydują się przysłać dziecko do szkoły po odbiór świadectwa w dniu 26 czerwca br. (zgodnie z ustalonym harmonogramem), mogą odebrać je osobiście (mając zakryte usta i nos oraz w rękawiczkach) od dnia
  29 czerwca br. w sekretariacie szkoły.

Środki ochrony osobistej.

 1. Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal po zajęciu wyznaczonych  miejsc przez uczniów.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do szkoły, pracownik obsługi przeprowadza dezynfekcję  rąk i dokonuje pomiaru temperatury.
 5. Po zajęciu miejsc przez wszystkich uczniów, nauczyciel informuje ich o zasadach zachowania się podczas spotkania, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego.
 6. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 7. podchodzi do nauczyciela, aby odebrać świadectwo,
 8. wychodzi do toalety,
 9. wychodzi z sali.
 10. Nauczyciele, podczas poruszania się po sali, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy siedzą albo stoją w niezbędnym odstępie od uczniów.
 11. Zarówno nauczyciel, jak i uczeń, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie spotkania, nawet po zajęciu wyznaczonego miejsca.
 12. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, otrzymają świadectwo w odrębnej sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy nauczycielem a uczniem, wynosi 2 m.
 13. Sytuacja, w której dany uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
  i nosa, powinna zostać zgłoszona wychowawcy klasy nie później niż do 25 czerwca 2020 r.
 14. Wychowawca klasy niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji wydania świadectwa w odrębnej sali dyrektorowi szkoły oraz postępuje zgodnie
  z instrukcją otrzymaną od dyrektora szkoły.
 15. Nauczyciele oraz inne osoby zaangażowane w zakończenie roku szkolnego, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org