Klub Szkół UNICEF

Regulamin KLUBU SZKÓŁ UNICEF

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF
zwanego w dalszej części UNICEF.

§ 2
Celem Klubu jest:
· Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
· Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
· Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych
projektów,
· Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

II. UCZESTNICY KLUBU SZKÓŁ UNICEF

§ 3
Do Klubu Szkół UNICEF mogą należeć szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły
średnie (licealne i techniczne).

III. UCZESTNICTWO W KLUBIE SZKÓŁ UNICEF

§ 4
Warunkiem przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF jest:
· Zarejestrowanie szkoły w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie Klub
Szkół UNICEF,
· Wyznaczenie jednego koordynatora (nauczyciela) w szkole, który zobowiąże się do
utrzymywania stałego kontaktu z UNICEF,
· Stworzenie w szkole kącika UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje
udostępniane przez UNICEF w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie
Klub Szkół UNICEF ,
· Wzięcie udziału w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku
szkolnym. Informacje o planowanych akcjach będą przesyłane szkołom na początku
każdego semestru.

IV. ZOBOWIĄZANIA UNICEF WOBEC CZŁONKÓW KLUBU SZKÓŁ UNICEF

§ 5
UNICEF zobowiązuje się:
· Raz w miesiącu, zamieszczać w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie
przeznaczonej dla Członków Klubu Szkół UNICEF, specjalnie przygotowane
materiały,
· Raz na kwartał zamieszczać w serwisie internetowym www.unicef.pl na podstronie
przeznaczonej dla Członków Klubu Szkół UNICEF, dodatkowe materiały w postaci
prezentacji, filmów oraz tekstów wzbogacających wiedzę uczniów na temat sytuacji
dzieci w Krajach Rozwijających,
· Udostępnić każdej zgłoszonej szkole możliwość posługiwania się logo Klubu Szkół
UNICEF,
· Przesyłać drogą mailową do szkół informacje o różnych akcjach i inicjatywach
organizowanych w danym roku szkolnym przez UNICEF,
· Informować szkoły o wszystkich krajowych i międzynarodowych konkursach UNICEF
skierowanych do placówek dydaktycznych.

§ 6
Szkoły, które nie wywiążą się z zobowiązań zawartych w regulaminie zostaną
skreślone z listy uczestników Klubu Szkół UNICEF.

§ 7
Każdej placówce przysługuje prawo dobrowolnego zrzeczenia się w przynależności do
Klubu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
Wszelkie pytania dotyczące możliwości przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF należy
kierować na adres Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF: Al. Wilanowska 317, 02-
665 Warszawa, Tel: 22 56 80 333, e-mail: klub@unicef.pl

§ 9
Informacje uzyskane od uczestników Klubu za pośrednictwem wypełnionego przez
nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do celów informacyjnych na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 10
Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i
informacji o uczestnikach Klubu, jak również wywiadów z nimi i treści akcji
przeprowadzanych na terenie szkoły na łamach prasy, na antenie radia, w Internecie,
w telewizji oraz innych publikacjach.


Organizator:
Polski Komitet Narodowy UNICEF
Al. Wilanowska 317
02-665 Warszawa

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org