Plan pracy Małego SU

Cel główny:

·         Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III.

Cele szczegółowe:

·         Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.

·         Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

·         Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

·         Wczesne przygotowanie uczniów szkoły do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

·         Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią.

·         Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.

·         Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły  oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

·         Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

·         Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną

 i ekologiczną.

Założenia:

·         Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

·         Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

·         Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, piękno.

·         Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

·         Dbanie o ład i porządek w szkole i poza nią.

·         Współudział w organizacji imprez szkolnych i międzyszkolnych.

·         Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego

·         Sporządzanie gazetek okolicznościowych

·         Organizacja i udział w akcjach charytatywnych

·         Organizacja konkursów

Formy realizacji:

·         Współudział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

·         Bieżąca aktualizacja tablicy informacyjnej.

·         Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.

·         Organizowanie akcji charytatywnych.

·         Kontynuacja współpracy z w/w instytucjami.

·         Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów dla uczniów klas I- III.

Zadania opiekunów samorządu uczniowskiego:

·         Opiekunowie „Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwają nad całokształtem prac samorządu.

·         Pośredniczą między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.

·         Doradzają i wspomagają inicjatywę uczniowską.

·         Zapobiegają i pośredniczą w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

WRZESIEŃ:

Rozpoczęcie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • organizacja samorządów klasowych klas I- III ,
 • zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami,
 • powitanie jesieni,
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania,
 • Światowy Dzień Jabłka,
 • Dzień Chłopaka – wybór w klasie SUPER CHŁOPAKA.

PAŹDZIERNIK:

 • „Nauczyciel przyjacielem dzieci” – wystawa prac plastycznych uczniów z kl. I-III oraz uroczyste złożenie życzeń swoim nauczycielom,
 • Dzień Uśmiechu – znaczenie humoru w codziennym życiu, na czym polega dobry żart,
 • Dzień Drzewa,
 • Światowy Dzień Mycia Rąk,
 • Dzień Ratownika – pokaz pierwszej pomocy,
 • Dzień Spódnicy.

LISTOPAD:

 • Dzień Postaci z Bajek,
 • Dzień Życzliwości i Pozdrowień – walka z agresją, promowanie życzliwości  i tolerancji,
 • projekt – Dzień Pluszowego Misia (konkursy, zabawy czytelnicze),
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
 • andrzejki.

GRUDZIEŃ:

 • mikołajki – wyjazd do kina kl. 1- 3,
 • Niezwykła choinka – wystawa prac plastycznych – choinek przygotowanych na dużych arkuszach papieru przez każdą z klas
 • powitanie zimy.

STYCZEŃ:

 • bezpieczne ferie,
 • Dzień Łamigłówek.

LUTY:

 • Spotkanie podsumowujące półroczną pracę MSU,
 •  EKO-bałwanek – praca plastyczna.

MARZEC:

 • Dzień Kobiet – wybór w klasie SUPER DZIEWCZYNY,
 • Pełna miska dla schroniska – zbiórka dla zwierząt,
 • Nasze ukochane zwierzaki – wystawka zdjęć, prac plastycznych,
 • powitanie wiosny,
 • konkurs recytatorski.

KWIECIEŃ:

 • Dzień Szalonych Fryzur,
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – „Książki w domu mamy, do czytania zachęcamy” ,
 • Dzień Czekolady.

MAJ:

 • Dzień Dobrych Uczynków,
 • Ja i moja rodzina – portret rodziny,
 • włączamy się w obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

CZERWIEC

 • Dzień Dziecka – wyjazd do kina,
 • mini festiwal piosenki,
 • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019,
 • bezpieczne wakacje.

Działania całoroczne:

 • Higiena na co dzień czy od święta?,
 • aktualizacja informacji na tablicy MSU,
 • bezpieczny w szkole i w drodze do szkoły,
 • dbam o porządek w klasie i w szatni,
 • żyję  zdrowo i ekologicznie,
 • włączanie się w uroczystości szkolne i państwowe,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim kl. 4 – 8,
 • włączanie się w akcje organizowane przez szkolny wolontariat.

Plan może ulec modyfikacji.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org