Plan pracy Rady Rodziców

Lp. Treść zagadnienia Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi
1 Organizacja zebrań klasowych (oddziałowych) i wybór przedstawicieli rad klasowych (oddziałowych) Wychowawcy klas szkolnych i oddziałów przedszkolnych Sierpień, Wrzesień  
2 Organizacja zebrania Rady Rodziców Dyrektor Szkoły Wrzesień  
3 Wybór organów wewnętrznych Rady Rodziców
Zebranie sprawozdawcze z działalności
Rada Rodziców Wrzesień  
4 Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców
Zatwierdzenie Regulaminy Finansowego Rady Rodziców
Zatwierdzenie Plany Pracy Rady
Zatwierdzenie Planu Finansowego Rady Rodziców na rok szkolny
Rada Rodziców Październik  
5 Współudział Rady Rodziców w realizacji zadań wychowawczych: Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców W systemie ciągłym, według potrzeb  
6 Współudział w kultywowaniu tradycji zwyczajów ceremoniału szkolnego poprzez organizowanie stałych imprez w klasach, w szkole i przedszkolu: Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców, Rodzice, Wychowawcy klas, Zarząd Rady Rodziców Według planu szkoły i przedszkola zgodnie z planem i kalendarzem imprez  
7 Współpraca w realizacji zadań dydaktycznych: Wychowawcy klas, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców W systemie ciągłym  
8 Współudział w realizacji zadań opiekuńczych: Zarząd Rady Rodziców, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców, Dyrekcja szkoły Według potrzeb  
9 Współpraca rodziców w realizacji celów kierunkowych wynikających z Programu Rozwoju Szkoły: Zarząd Rady Rodziców, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców Realizacja zadań w trakcie roku szkolnego i według potrzeb  
10 Działalność finansowa Rady Rodziców Zarząd Rady Rodziców, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców Realizacja zadań w trakcie roku szkolnego i według potrzeb  
11 Współudział w finansowaniu pilnych zakupów, remontów Dyrekcja szkoły, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców Według potrzeb  
12 Organizacja zebrań Rady Rodziców i w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły, przedszkola Dyrekcja szkoły, Zarząd Rady Rodziców, Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców Według potrzeb  
13 Pomoc Dzieciom z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz znajdujących się w trudnych warunkach bytowych  Wychowawcy klas (oddziałów), Dyrekcja szkoły, Zarząd Rady Rodziców, Nauczyciele Według potrzeb  
14 Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi np. policjant, aktor itp. Zarząd Rady Rodziców, Dyrekcja szkoły, Nauczyciele Według możliwości  

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org