Plan pracy szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Kaniowie,
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kaniowie,

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Kaniowie.
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2018/2019.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej.

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom. Dyrekcja szkoły   do końca sierpnia
Opracowanie rocznego planu pracy szkoły. zespół nauczycieli do 12.09.2020 r.
Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. zespół nauczycieli wrzesień  
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019. Dyrekcja szkoły   do końca sierpnia
Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury. Dyrekcja szkoły   cały rok  
Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego Dyrekcja szkoły   do końca sierpnia
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. Dyrekcja szkoły   do 13 września
Pełnienie nadzoru pedagogicznego. Dyrekcja szkoły   cały rok  
Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły. Dyrekcja szkoły   do końca kwietnia  
Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Dyrektor szkoły, opiekunowie staży cały rok  
Promocja szkoły w środowisku lokalnym. wszyscy nauczyciele   cały rok  
Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I Dyrekcja szkoły   kwiecień –sierpień  

Nauczanie

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
Realizacja podstawy programowej. wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Organizacja pracy zespołów przedmiotowych. Wicedyrektor, przewodniczący zespołów cały rok szkolny
Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Praca z uczniami mającymi trudności w nauce. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Badanie wyników nauczania. Wicedyrektor szkoły, nauczyciele według planu nadzoru
Analiza wyników nauczania. wszyscy nauczyciele cały rok szkolny
Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny. wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli. Wicedyrektor szkoły raz w miesiącu  
Obserwacje lekcji. Dyrektor, wicedyrektor szkoły według harmonogramu
Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Kształtowanie kompetencji kluczowych wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny
Organizacja egzaminu ósmoklasisty ( próbnego i właściwego) wszyscy nauczyciele   IX-IV
Rozwój doradztwa zawodowego wszyscy nauczyciele   cały rok szkolny

Wychowanie

Zadania Odpowiedzialna osoba Termin realizacji
Integracja zespołów klasowych. wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele   cały rok
Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. wszyscy nauczyciele, pedagog cały rok
Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. wszyscy nauczyciele cały rok
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny cały rok
Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek. wszyscy nauczyciele cały rok
Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno‑ pedagogicznymi. wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele cały rok
Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego opiekunowie Samorządów cały rok
Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu. wychowawcy klas, higienistka, wszyscy nauczyciele cały rok
Edukacja czytelnicza. wszyscy nauczyciele, bibliotekarz cały rok
Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. wychowawcy klas cały rok

Zadania opiekuńcze

Zadania Odpowiedzialna osoba Termin
Organizacja opieki pedagogicznej. wszyscy nauczyciele, pedagog cały rok
Zapewnienie pomocy psychologiczno‑ pedagogicznej. Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny cały rok
Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy szkolnej cały rok
Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. wychowawcy klas, pedagog, opiekunowie świetlicy szkolnej cały rok
Zapewnienie obiadów w szkole. wicedyrektor szkoły cały rok
 1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020
Miesiąc Wydarzenie
2 września 2019r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2019r. Wszystkich Świętych
23 – 31 grudnia 2019 r. Przerwa świąteczna
13-27 stycznia 2020r. Ferie zimowe
22- 25 marca 2020r. Rekolekcje Wielkopostne
9 -14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
11 czerwca 2020r. Boże Ciało
26 czerwca 2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych :

1) 23, 27, 30, 31 grudnia 2019 r.

2) 2-3 stycznia 2020 r.

3) 9, 10, 14 kwietnia 2020 r.

4) 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

5) 12 czerwca 2020 r.

W dniach dodatkowo wolnych – szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów szkoły

III. Harmonogram imprez, konkursów, apeli

rok szkolny 2018/2019

Klasy I -III

Miesiąc Rodzaj zajęć/ tematyka Organizator /odpowiedzialny
IX Ślubowanie klas pierwszych, Rozpoczęcie działalności Małego Samorządu Uczniowskiego: – organizacja samorządów klasowych klas I- III , – zapoznanie uczniów z planem pracy, bieżącymi sprawami, Powitanie jesieni, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Jabłka, Dzień Chłopaka – wybór w klasie Super Chłopaka B.Kozioł, M. Karkoszka Samorząd Klasy 1-3  
X Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, „Nauczyciel przyjacielem dzieci” – wystawa prac plastycznych uczniów z kl. I-III oraz uroczyste złożenie życzeń swoim nauczycielom, Dzień Uśmiechu – znaczenie humoru w codziennym życiu, na czym polega dobry żart, Dzień Drzewa, Światowy Dzień Mycia Rąk, Dzień Ratownika – pokaz pierwszej pomocy, Dzień Spódnicy Dzień Patrona Szkoły – Portret Kościuszki- praca plastyczno – techniczna, kiermasz ciast   B. Mleczko, A.Pach Samorząd Klasy 1-3  
XI Dzień Plusowego Misia – projekt (konkursy zabawy czytelnicze), Dzień Postaci z Bajek, Dzień Życzliwości i Pozdrowień – walka z agresją, promowanie życzliwości i tolerancji, Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Włączamy się w obchody Święta Niepodległości, Andrzejki Samorząd Klasy 1-3
XII Mikołajki – wyjazd do kina, Powitanie zimy, Wigilie klasowe, Niezwykła choinka – wystawa prac plastycznych Klasy 1-3 Samorząd
I Bezpieczne ferie, Upominki na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Łamigłówek Klasy 1-3 Samorząd
II Zabawa karnawałowa, Spotkanie podsumowujące półroczną pracę MSU, Eko- bałwanek – praca plastyczna Klasy 1-3 Samorząd
III Dzień Kobiet – wybór w klasie Super Dziewczyny, Powitanie wiosny, Konkurs recytatorski, Pełna miska dla schroniska, Nasze ukochane zwierzaki – wystawka zdjęć, prac plastycznych Samorząd Klasy 1-3
IV Dzień Szalonych Fryzur, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – „Książki w domu mamy, do czytania zachęcamy”, Dzień Czekolady, Dzień Ziemi – apel, Okładka mojej ulubionej książki – konkurs plastyczny Samorząd Klasy 1-3 E. Stec B. Mleczko
V Ja i moja rodzina – portret rodziny, Dzień Dobrych Uczynków, Włączenie się do obchodów 3 maja, Upominek na Dzień Rodziców Samorząd Klasy 1-3
VI Dzień Dziecka – wyjazd do kina, Mini festiwal piosenki, Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2018/2019, Bezpieczne wakacje. Samorząd Klasy 1-3  

* udział w akcjach charytatywnych

* wyjazdy do teatru według kalendarium

Klasy IV-VIII

M-c Rodzaj imprezy / uroczystości / konkursu Organizator/ odpowiedzialny
IX Wybory do Samorządu Uczniowskiego (do 13 IX) Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem
Dzień Chłopaka  (30 IX) wychowawcy klas
Dyktando z Kościuszką                                 D. Suchy, W. Maroszek, E. Kastelik
X Akademia okolicznościowa z okazji DEN               (11 X) B. Mleczko, A. Pach 
Test wiedzy o Patronie                                D. Suchy, W. Maroszek, I. Ciepiela
Gazetka o Patronie D. Suchy, W. Maroszek
Konkurs matematyczny i jęz. ang. Archimedes nauczyciele matematyki i jez. ang.
Udział w memoriale im. Anny Krystyan T. Szkuta, A. Czaja
Święto Patrona (24 X) A. Zalewska, wyznaczeni nauczyciele wg harmonogramu
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe nauczyciele poszczególnych przedmiotów
XI Apel okolicznościowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości (7 XI) U. Szkucik-Jagiełka,  I. Ciepiela, T. Szkuta wraz z kl. 6a i 6b
Zabawa Andrzejkowa (28 XI) SU  z opiekunem
Lekcja biologii na żywo B. Wisła, J. Gajer
Konkurs na kalendarz adwentowy              K. Nawrocka
Konkurs z języka angielskiego dla klas 1-3 E. Furczyk, M. Matras
Egzamin próbny dla uczniów kl. 8               D. Kóska-Beniowska, K. Oćwieja, E. Furczyk
Zbiórka żołędzi B. Wisła
XII Konkurs – szopka bożonarodzeniowa B. Placuch, A. Twardak
Gazetka „Coś na przerwę” D. Suchy, W. Maroszek
Mikołajki SU wraz z opiekunem
Kiermasz Bożonarodzeniowy J. Gajer, K. Hesek
Apel świąteczny K. Nawrocka
Wigilie klasowe Wychowawcy klas
I Impreza środowiskowa   D. Kóska-Beniowska
II Poczta Walentynkowa Bal karnawałowy SU  z opiekunem  
Apel podsumowujący I semestr B. Wisła, M. Matras, J. Gajer wraz z kl. 7a i 7b
Gazetka „Coś na przerwę” D. Suchy, W. Maroszek
III Dzień Kobiet wychowawcy klas
Konkurs czytelniczy Libra nauczyciele j. polskiego, E. Kastelik
Egzamin próbny dla uczniów klas 8 D. Kóska-Beniowska, K.Oćwieja, E. Furczyk
Konkurs językowy z okazji Dnia św. Patryka nauczyciele j. obcych
Konkurs wiedzy sportowej A. Czaja, T. Szkuta
Światowy dzień liczby  π  Nauczyciele matematyki
Naukowa przerwa M. Jasińska
IV Egzamin ósmoklasisty (21-22-23 IV) Komisje egzaminacyjne  
Kiermasz wielkanocny J. Gajer, K. Hesek
Galileo, Archimedes nauczyciele prz. przyrodniczych
Apel z okazji Dnia Ziemi A. Skrudlik, E. Stec wraz z kl. 3a i 4a
Konkurs ekologiczno-przyrodniczy K. Nawrocka, M. Jasińska
Zbiórka karmy dla zwierząt z schroniska „Reksio” z Bielska-Białej E. Furczyk  
V Akademia okolicznościowa z okazji Konstytucji 3 Maja E. Furczyk, A. Czaja z kl. 5b i 5c
Wieczór gier planszowych K. Nawrocka, M. Matras, W. Maroszek
Dzień Języków Obcych nauczyciele j. obcych
Konkurs j. niemieckiego K. Nawrocka
Drużynowy turniej naukowy M. Jasińska
Gazetka „Coś na przerwę” D. Suchy, W. Maroszek
VI Dzień Sportu  nauczyciele wych. fizycznego
Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów kl. 8   D. Kóska-Beniowska z kl. 8  
  Pożegnanie klas 8 J. Gajer, B. Wisła, M. Matras
    cały rok zawody sportowe w kategoriach „dzieci” oraz „młodzież” (wg harmonogramu zawodów), wyjazd na basen oraz lodowisko, zajęcia  SKS i zajęcia sportowe A. Czaja, T. Szkuta
przedmiotowe konkursy kuratoryjne – kolejne etapy nauczyciele uczniów zakwalifi-kowanych do kolejnych etapów
„W krainie łamigłówek” A. Skrudlik, K. Siewniak, K. Nawrocka

*możliwość dodatkowych uroczystości

*dodatkowe konkursy możliwe według spływających propozycji i zainteresowania uczniów (ustalane na bieżąco po wpłynięciu ofert)

IV. Wykaz innowacji planowanych do realizacji w roku szkolnym 2019/2020

Tematyka Osoby odpowiedzialne  Współorganizatorzy Termin
Akademia Przyrodniczo-Matematyczna – wykorzystanie tutoringu rówieśniczego w nauczaniu M. Jasińska, A. Skrudlik, K. Nawrocka Cały rok
Nauka na scenę – uczniowie kl. 5   M. Jasińska, K. Nawrocka,   M. Karkoszka Cały rok
Innowacja językowa dla uczniów kl. 5b, 6b i 8 E. Furczyk od X do V  
Kartka z podróży W. Maroszek, M. Jasińska Cały rok
W zdrowym ciele – zdrowy duch B. Wisła, J. Gajer od XI do V
Bajka na dzień dobry B. Mleczko cały rok (cd.)
Zdrowe odżywianie A. Palowska, E. Stec od X do V
Bądź kumplem, nie dokuczaj E. Stec kontynuacja
Bajka na dzień dobry B. Mleczko kontynuacja
Kalejdoskop zdrowia – smacznie, zdrowo i sportowo B. Kozioł, A. Pach X 2019 do VI 2021

V. Zajęcia otwarte dla rodziców

Tematyka Osoby odpowiedzialne  Współorganizatorzy Termin
Lekcja przyrody   M. Jasińska, A. Skrudlik X lub V
Ciekawe strony intern. i programy do nauki języków obcych M. Matras, K. Nawrocka II semestr

VI. Plan wycieczek i wyjazdów szkolnych

Miejsce/rodzaj wyjazdu Klasa/ klasy Organizator Termin
turystyczno – krajoznawcza 1a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 1b wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 2a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 2b wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 3a wychowawca V- VI
Muzeum Regionalne w Bestwinie 4a wychowawca I półrocze
turystyczno – krajoznawcza 4a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 5a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 5b wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 5c wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 6a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 6b wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 7a wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 7b wychowawca V- VI
turystyczno – krajoznawcza 8a wychowawca V- VI

*Dokładny plan wycieczek będzie konsultowany i uzgadniany z rodzicami podczas zebrań klasowych.

*Pozostałe dodatkowe wyjazdy w ramach edukacji teatralnej i filmowej, przyrodniczej, historyczno- kulturowej – będą ustalane na bieżąco według ofert i potrzeb programowych.

 1. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej
L.p. Termin Tematyka/ cel
1.   12.09.2019 Posiedzenie RP – zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego
2.   5.02.2020 Konferencja klasyfikacyjna
3.   17.06.2020 Konferencja klasyfikacyjna

*  konferencje szkoleniowe według spływającej oferty.

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 • 17.09.2019 – Zebrania z Rodzicami klas I – III godz. 17.00
 • 18.09.2019 – Zebrania z Rodzicami klas IV- VIII godz. 17.00
 • 18.09.2019 – Spotkanie Rad Oddziałowych godz. 18.30
 • 30.10.2019 – Konsultacje dla Rodziców godz. 17.00 – 18.00
 • 26.11.2019 – Zebrania z Rodzicami klas I – III godz. 17.00
 • 27.11.2019 – Zebrania z Rodzicami klas IV- VIII godz. 17.00
 • 18.12.2018 – Konsultacje dla Rodziców godz. 17.00 – 18.00
 • 11.02.2020 – Zebrania z Rodzicami klas I – III godz.17.00
 • 12.02.2020 – Zebrania z Rodzicami klas IV – VIII godz. 17.00
 • 25.03.2020 – Konsultacje dla Rodziców godz. 17.00 – 18.00
 • 05.05.2020 – Zebrania z Rodzicami klas I – III godz. 17.00
 • 06.05.2020 – Zebrania z Rodzicami klas IV – VI godz.17.00

Wnioski, rekomendacje do dalszej pracy:

 • zakup pomocy,
 • doposażenie sal w urządzenia multimedialne ( telewizory, laptopy, drukarki),
 • zainstalowanie monitoringu w szkole.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org