Regulamin korzystania ze stołówki  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie oraz Zasady korzystania ze stołówki i harmonogram obiadów

Regulamin korzystania ze stołówki  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie

Na podstawie: – art.67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

I

1.   W trakcie pobytu w przedszkolu i szkole wychowankowie mogą korzystać z ciepłych posiłków.

2.   Za zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie stołówki i kuchni ZSP oraz za prawidłowość przyrządzania i wydawania posiłków odpowiada Dyrektor ZSP.

3.   Korzystanie z posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym jest odpłatne.

II

1.   Ze stołówki w ZSP mogą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkoły.

III

1.   Dzienny koszt wyżywienia ustalany jest w oparciu o kalkulację kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków.

2.   Dzieci przedszkolne korzystające z posiłków w stołówce przedszkolnej pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do ich przygotowania. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków pokrywane są z budżetu gminy.

IV

1.   W Zespole Szkolno-Przedszkolnym wydawane są posiłki:

a) w szkole – 1 posiłek – obiad.

V

Wysokość opłaty za poszczególne posiłki obliczana jest na podstawie stawki dziennej.

VI

1.   Dzienną wysokość opłaty za korzystanie z posiłków ustala Organ Prowadzący placówkę. Wysokość tej opłaty ustalana jest w oparciu o ceny rynkowe artykułów spożywczych oraz normy żywieniowe dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

2.   Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

3.   Wysokość dziennej stawki żywieniowej może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego z przyczyn związanych ze znacznymi zmianami rynkowych cen żywności oraz zmianami rozporządzeń ministra właściwego do spraw nauki, wychowania lub zdrowia – o czym Rodzice zostają powiadomieni z miesięcznym wyprzedzeniem.  Powiadomienie o zmianie wysokości dziennej stawki żywieniowej będzie także zamieszczone na stronie internetowej placówki oraz na szkolnych tablicach informacyjnych.

VII

1.   Podstawą do naliczenia opłaty za wyżywienie dziecka w danym miesiącu jest ilość dni żywieniowych pomnożona przez stawkę dzienną.

2.    Zwrot kosztów wyżywienia może nastąpić z powodu nieobecności dziecka (np. choroby lub z innych przyczyn losowych) –  jeśli nieobecność  trwa 1 lub więcej dni – pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone w szkole –  w formie elektronicznej – przez mobidziennik (sekretariat – pani mgr Iwonie Pawlik).

3. Fakt nieobecności dziecka musi zostać zgłoszony z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00 . Jeśli nieobecność dziecka została zgłoszona przez rodzica po godzinie 11.00 danego dnia roboczego, odliczenia dokonuje się dopiero od drugiego dnia po dniu zgłoszenia.

4.   Zwrot kosztów wyżywienia dziecka możliwy jest w formie odpisu w następnym miesiącu.

5.   Odliczeń za posiłki nie stosuje się w okresie ferii zimowych i podczas dyżuru wakacyjnego.

VIII

1.   Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które korzystają z posiłków w ZSP uiszczają opłatę za miesiąc bieżący pomniejszoną o nieobecności w miesiącu poprzednim, wpłacając należność na numer konta bankowego w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. ZSP nie pobiera opłat w formie gotówkowej.

2.   W przypadku wystąpienia niejasności, do dnia 15-go każdego miesiąca  Rodzice przekażą potwierdzenie dokonania przelewów osobie, która jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za żywienie w szkole lub przedszkolu.

3.   O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie.

4.    Przelew środków za wyżywienie dziecka powinien zawierać wszystkie dane wymagane przez bank, za każde dziecko osobno.

DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: ZSP Szkoła Podstawowa, 43-512 Kaniów

ul. Batalionów Chłopskich 15

nr konta bankowego: 58 8453 0002 0000 4718 2000 0080

Wpłacający: imię i nazwisko dziecka, klasa

tytuł wpłaty: obiady za miesiąc ……………..

W sytuacji gdy dane będą niekompletne, kwota za wyżywienie może zostać odrzucona przez system bankowy i zwrócona na  konto osobiste Rodzica.

5.  Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu żywieniowym.

6.  W sytuacji powtarzającego się, nieterminowego regulowania należności lub nie uiszczenia jej w terminie, Dyrektor ZSP może nie zezwolić  aby dziecko korzystało z posiłków.

7.   Rodzic ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą wysokości opłat (odpisów) za  posiłki. Informacji takiej może udzielić osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji  żywieniowej – w przedszkolu- intendentka / w szkole – wicedyrektor.

8.      Uczniowie szkoły, których rodzice wypełnili deklaracje o korzystaniu z obiadów na terenie szkoły są zobowiązani przychodzić na posiłki na wyznaczonych przerwach obiadowych i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

IX

1.   Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o pełne lub częściowe zwolnienie z opłaty za wyżywienie, składając stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zasady ubiegania się o zwolnienie z opłat regulują odrębne przepisy.

2.   Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o zwolnienie z opłaty za wyżywienie mają obowiązek udokumentowania prawa do zwolnienia z tej opłaty, przedkładając Dyrektorowi ZSP właściwą decyzję wydaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

X

Posiłki dla dzieci w przedszkolu/szkole spożywane są w jadalni.

XI

1.   Posiłki dla uczniów szkoły i dzieci w przedszkolu są przygotowywane i podawane zgodnie z obowiązującymi normami.

2.   Jadłospisy opracowywane są na zasadach zdrowego i racjonalnego odżywiania i przygotowuje się je w systemie tygodniowym. Treść jadłospisów zatwierdzana jest przez dietetyka.

3.   Jadłospisy podawane są do wiadomości rodziców i uczniów poprzez zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeń na terenie szkoły i przedszkola.

4.   W uzasadnionych przypadkach jadłospis na dany dzień może ulec zmianie.

XII

1.   Dzienna stawka żywieniowa dla uczniów uczęszczających do szkoły wynosi:

a) obiad – 3,50 zł,

XIII

1.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r. Wszelkie wprowadzane w nim zmiany będą każdorazowo uzgadniane z Organem Prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi Covid-19

Obiady w roku szkolnym 2020/2021 są dostępne od dnia 07 września 2020r.
1. Obiady wydawane są w godz. 10.25-13.35
2. Przerwy obiadowe: 11.20-11.35; 12.20-12.35; 13.20-13.35.
3. Uczniowie klas 1-3 jedzą obiady w czasie swoich lekcji (wyjątek 10.25) schodząc do stołówki z nauczycielem, zgodnie z poniższym harmonogramem:
10.25 – klasa 2b i 3a (przerwa lekcyjna)
10.40 – klasa 1a
11.40 – klasa 2a
12.40 – klasa 1b i 3b

Drodzy Nauczyciele, prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej. Podyktowane jest to konieczną dezynfekcją i przygotowaniem miejsca dla następnych grup.
Drodzy Uczniowie, prosimy o bezwzględną ciszę. W trakcie Waszego obiadu, inni uczniowie w zielonej świetlicy, mają lekcje.

4. Uczniowie pozostałych klas jedzą obiady w czasie przerw lekcyjnych, według harmonogramu:
11.20 – klasy: 4a, 6b, 8a
12.20 – klasy: 4b, 5a, 6c, 8b
13.20 – klasy: 6a, 7a, 7b

5. Uczniowie wchodzący na teren stołówki szkolnej mają obowiązek:
– zdezynfekować lub umyć ręce,
– zająć miejsca przy stolikach wskazanych przez nauczyciela,
– uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości,
– po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków (miejsca będą oznakowane taśmą) i bez pośpiechu zajmują wyznaczone miejsce przy stoliku,
– posiłki uczniom wydaje jedna osoba zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę,

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org