Regulamin finansowy Rady Rodziców

Regulamin finansowy Rady Rodziców

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaniowie

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W działalności finansowej Rady Rodziców – zwanej dalej Radą – obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania środkami społecznymi.
 2. Środki zgromadzone przez Radę mogą służyć wyłącznie do wspierania działalności statutowej Szkoły i Przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem wydatków ponoszonych na podnoszenie i poszerzanie wiedzy uczniów, jak również poprawy warunków nauki, wspierania inicjatyw uczniów i pomocy materialnej.
 3. Dysponentem zgromadzonych środków, jako funduszy Rady jest Zarząd Rady z mocy statutu Rady na podstawie uchwalonego przez Radę planu finansowego na dany rok szkolny.
 4. Preliminarz budżetowy opracowuje i przedstawia Zarząd Rady na każdy rok szkolny, tj. na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, uwzględniając wynik działalności finansowej Rady z poprzedniego roku szkolnego (tzw. saldo otwarcia) oraz przewidywane wpływy i wydatki w nowym roku szkolnym.
 5. Preliminarz budżetowy zatwierdza Rada na swoim zebraniu do 31 października każdego roku szkolnego.
 6. W okresie, od 1 września do dnia podjęcia uchwały przez Radę o zatwierdzeniu Preliminarza budżetowego na dany rok szkolny, Zarząd Rady upoważniony jest do zatwierdzania wydatków do wysokości 1,5 średnich miesięcznych wydatków Rady z poprzedniego roku szkolnego, nie wyższej niż do wysokości niewykorzystanych środków z poprzedniego roku szkolnego.
 7. Źródłami funduszy Rady mogą być wyłącznie:
  • dobrowolne składki rodziców uczniów szkoły i przedszkola,
  • darowizny od innych osób fizycznych oraz osób pranych, instytucji i organizacji,
  • dotacje
  • środki finansowe i rzeczowe z innych źródeł, nie mające charakteru uzyskiwanych, jako przychody z działalności gospodarczej Rady (np. prowizje, odsetki bankowe).
 8. Rachunkowość działalności finansowej Rady prowadzona jest na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 9. Regulamin niniejszy zgodny jest z ust. 4 art. 53 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 25 72 z późn. zm.).
 10. Księgowość Rady może być prowadzona przez osobę fizyczną lub przez firmę księgową na mocy stosownej umowy cywilno prawnej.
 11. Zbieraniem funduszy oraz prowadzeniem obsługi kasowej Rady zajmować będzie się skarbnik Rady.
 12. Koszty obsługi księgowej i kasowej ponosi Rada ze swoich funduszy.

§ 2

ZASADY DYSPONOWANIA FUNDUSZAMI RADY

 1. Środki pieniężne gromadzone przez Radę przechowuje się na rachunku bankowym, otwartym dla Rady, jako organizacji bez osobowości prawnej, a także na bankowych lokatach terminowych oraz w formie tzw. pogotowia kasowego.
 2. Równocześnie z otwarciem rachunku bankowego należy złożyć wzory podpisów upoważnionych do dysponowani środkami zgromadzonymi na tym rachunku zgodnie z obowiązującą procedura bankową.
 3. W przypadku zmian w składzie Zarządu Rady lub Dyrekcji Szkoły, Zarząd zobowiązany jest – do złożenia w banku dokumentów aktualizujących skład osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Rady. Dokumenty te winny być potwierdzone przez Dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

§ 3

ZASADY PRZYJMOWANIA WPŁAT GOTÓWKOWYCH

 1. Na każdą przyjętą wpłatę do kasy Rady wydaje się pokwitowanie KP „kasa przyjmie”. Dowód ten sporządza się w przebitkowo w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje w bloczku.
 2. Bloczek przychodowy Kasa Przyjmie winien być ponumerowany.

§ 4

ZASADY DOKONYWANIA WYPŁAT

 1. Wypłata środków finansowych Rady może być dokonana na podstawie:
  1. rachunków za zakupiony towar, wykonana usługę, itp. wystawionych na Radę,
  2. rachunków do umowy o dzieło lub umowy-zlecenia,
  3. zaliczek jednorazowych,
  4. innych dokumentów uznanych przez Zarząd Rady.

Dokumenty wymienione w pkt. a-d stanowiące podstawę wypłaty ze środków Rady musza by sprawdzone pod względem merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty przez członka Zarządu. Dokumenty te musza zawierać opis, z jakiej pozycji Budżetu Rady są wydatkowane.

 1. Dokonana wypłata gotówki powinna być pokwitowana przez pobierającego (data otrzymania i czytelny podpis).
 2. Każdy dowód dokumentujący podstawę do wypłaty środków Rady winien zawiera opis, z którego punktu Budżetu Rady jest realizowany wydatek.
 3. Ze środków pieniężnych Rady mogą być wypłacane zaliczki jednorazowe na wydatki ujęte w określonym punkcie Planu Finansowego Rady.

Zaliczki wypłaca się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby i winny być przez nią rozliczone w terminie określonym na zatwierdzonym wniosku o wypłatę. Termin tez nie może być dłuższy niż jeden miesiąc od dnia wypłaty zaliczki.

§ 5

CZASOWE UDOSTĘPNIANIE FUNDUSZY RADY

 1. W wyjątkowych, nie cierpiących zwłoki sytuacja, Zarząd Rady może na pisemny, umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły udostępnić Szkole środki finansowe niezbędne do sfinansowania zadania, związanego z działalnością statutowa Szkoły.
 2. Udostępnienie środków, o których mowa w ust.1, następuje po złożeniu przez Dyrektora Szkoły pisemnego zobowiązania się do zwrotu tych środków w formie wpłaty na rachunek bankowy Rady lub jako rozliczenie zaliczki w terminie określonym w uchwale Zarządu o udostępnieniu środków.

§ 6

ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI RADY

 1. Wszelkie przychody i wydatki Rady podlegają ewidencji księgowej.
 2. Bieżące księgi rachunkowe Rady prowadzone są i przechowywane u księgowej Rady. Pozostałe księgi rachunkowe Rady przechowywane są w siedzibie Szkoły w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły.
 3. Księgi otwiera się na dzień 1 września danego roku szkolnego, a zamyka na dzień 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 4. Księgi stanowią podstawę do sporządzania rocznego sprawozdania Rady z działalności finansowej.
 5. Podstawę otwarcia ksiąg danego okresu sprawozdawczego stanowi analityczne zestawienie obrotów i sald za poprzedni okres.
 6. Podstawa zapisu w księgach są dowody księgowe, zwane dalej dowodami oraz inne dokumenty dopuszczone przez Zarząd Rady w formie uchwały.
 7. Treść zapisu w księgach powinna umożliwiać powiązanie go z dowodem.
 8. Dowody stanowiące podstawę zapisu w księgach powinny być przechowywane w porządku chronologicznym i systematycznym tzn. w podziale na poszczególne rodzaje dowodów.
 9. Dopuszcza się dokonywanie zapisów łącznych w księgach na podstawie dowodów zbiorczych, stanowiących zbiór dowodów źródłowych. Dokumenty źródłowe winny być zawsze załączone do dowodu zbiorczego.
 10. Zapisy w księgach winny być dokonywane na bieżąco w porządku chronologicznym i systematycznym.
 11. Zapisy w księgach winny być prowadzone w sposób czytelny i trwały, zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie księgowości i prowadzenia ksiąg.

§ 7

ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI, MATERIAŁOWYMI

 1. Wszelkie środki trwałe zakupione z funduszy Rady lub otrzymane, jako darowizna, przekazywane są na rzecz Szkoły i Przedszkola. Z przekazania sporządzona się stosowny protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisuje w imieniu Szkoły i Przedszkola jej Dyrektor, a w imieniu Rady minimum 2 członków Zarządu Rady.
 2. Wszelkie środki materiałowe zakupione z funduszy Rady lub otrzymane przez Radę, jako darowizna stanowią wyłączna własność ogółu Rodziców. Środkami tymi dysponuje Zarząd Rady.
 3. Druki finansowe z chwilą ponumerowania i podpisania staja się drukami ścisłego zarachowania Rady i jako takie winny być ewidencjonowane w książce druków ścisłego zarachowania, prowadzonej przez Zarząd Rady. Przechowuje je osoba prowadząca obsługę kasową Rady.

§ 8

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA

 1. Sprawozdanie z działalności finansowej Rady za dany rok szkolny  winno być sporządzone do 15 września każdego roku przez osobę prowadzącą księgi w porozumieniu z Zarządem Rady.
 2. Zaakceptowane przez Zarząd sprawozdanie finansowe winno zostać przekazane przez Zarząd do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej do dnia 16 września każdego roku następnego okresu sprawozdawczego.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności sprawozdania z księgami Rady, Komisja Rewizyjna przedstawia swoje uwagi Zarządowi Rady.
 4. Komisja Rewizyjna winna dokonać czynności kontrolnych, których zakres wynika bezpośrednio ze statutu Rady. Protokół z kontroli winien być przedstawiony na najbliższym, po zakończeniu kontroli, posiedzeniu Rady lub Zarządu Rady.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć w prowadzeniu ksiąg lub kasy Rady, Komisja Rewizyjna winna złożyć stosowny wniosek do Zarządu Rady, celem powiadomienia przez Zarząd Rady o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub organów ścigania.
 6. Protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli oraz opinie do rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady przekazywane są Przewodniczącemu Zarządu Rady i przechowywane wraz z dokumentacją Rady.

§ 9

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Rodziców.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org