Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KANIOWIE

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 15

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie działa na podstawie niniejszego regulaminu w oparciu o art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

§ 2

 1. Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.
 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców.
 3. Dokumentem regulującym zadania i kompetencje Rady Rodziców jest Regulamin.
 4. Organem reprezentującym Radę Rodziców jest Zarząd Rady Rodziców.
 5. Funkcję kontrolną Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna.

§ 3

 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy, a także cele i zadania Rady Rodziców działającej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaniowie przy ul. Bat. Chłopskich 15
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie przy ul. Bat. Chłopskich 15,
 • Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców działającą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów uczniów pobierających naukę w szkole oraz rodziców i opiekunów dzieci uczęszczający do przedszkola,
 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną szkoły,
 • uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły,
 • przedszkolakach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola,
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256, poz.2572 z 2004 r. z późn. zm.).

Rozdział II

Kompetencje, cele i zadania Rady Rodziców

§ 4

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. Występowanie do Rady Pedagogicznej, Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę lub organu sprasowującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły;
 3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego;
 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 5. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
 6. Opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnętrznego szkolnego;
 7. Stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły i przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły i przedszkola.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej roli szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 1. Pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad dysponowania tymi funduszami;
 3. Zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
  • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności;
  • znajomość szkolnego systemu oceniania;
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
 4. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

§ 5

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy (oddziału).
 2. Zebranie rodziców klasy (oddziału) wybiera Klasową (Oddziałową) Radę Rodziców. Wybory do Klasowych Rad Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Klasowa Rada Rodziców jest podstawową jednostką organizacyjną Rady Rodziców i liczy co najmniej trzech członków.

Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców odbywają się na pierwszym spotkaniu rodziców dzieci przedszkolnych. Oddziałowa Rada Rodziców liczy co najmniej trzech członków.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Zarząd Rady Rodziców.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor, nie później niż do 30 września nowego roku szkolnego.
 3. Zebranie Rad Rodziców szkoły i przedszkola wybiera spośród siebie:
  1. Zarząd Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,
  2. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Radę Rodziców.
 4. Zarząd Rady Rodziców składa się z 4 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
 5. Spośród członków Rady Rodziców wybiera się księgowego, jeżeli sytuacja tego wymaga księgowego można powołać z pozostałych rodziców dzieci uczęszczających do szkoły lub przedszkola.
 6. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób, nie więcej jednak niż z pięciu osób.
 7. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców oraz spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły i przedszkola (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

§ 6

Kadencja organów Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku szkolnego lub do dnia ukonstytuowania się nowych organów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października następnego roku szkolnego – z uwzględnieniem § 7.

§ 7

 1. Rodzice są członkami organów statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.
 2. Rodzice dzieci klas programowo najwyższych przestają być członkami Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych z chwilą ukończenia nauki przez ich dzieci (uczniowie klas szóstych).
 3. Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole lub przedszkolu, wybrani jako przedstawiciele Klasowej Rady Rodziców, stają się z mocy prawa członkami Rady Rodziców (uczniowie klas 0-wych szkoły podstawowej i przedszkola).
 4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Jeżeli liczba członków danego organu, po wygaśnięciu mandatu jednego lub kilku z nich, nie jest mniejsza niż wymaga tego regulamin, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

Rozdział IV

Wybory do organów Rady Rodziców

§ 8

 1. Wybory do Klasowej (Oddziałowej) Rady Rodziców, odbywają się w głosowaniu jawnym. Rada składa się z co najmniej trzech członków. Liczbę członków Rady ustala zebranie rodziców danej klasy (oddziału).
 2. Jednego ucznia danej klasy (oddziału) może reprezentować tylko jeden z rodziców (opiekunów).
 3. Wyborów dokonuje się bez względu na frekwencję.
 4. Członkami Klasowej (Oddziałowej) Rady Rodziców zostają rodzice (opiekunowie), którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 5. Przedstawicielem Rady Rodziców zostają wszyscy członkowie Klasowych (Oddziałowych) Rad Rodziców.

§ 9

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zebrania Rady Rodziców, zwołanym przez Dyrektora odbywają się wybory do Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej oraz księgowego Rady Rodziców. Wyborów dokonuje się spośród członków Rady Rodziców w głosowaniu jawnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie. Podczas zgłaszania kandydatów, należy mieć na uwadze zasadę reprezentatywności poszczególnych etapów nauczania (Przedszkole, klasy 0-III SP, klasy IV-VI SP).

§ 10

Ustala się następujący porządek pierwszych obrad Zebrania Rady Rodziców:

 1. wybór przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz sekretarza – wybory do tych funkcji są jawne;
 2. wybór księgowego Rady Rodziców;
 3. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
 4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;
 5. informacja Dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
 6. ewentualne wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
 7. plenarna dyskusja programowa;
 8. uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

Rozdział V

Tryb działania Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych.

§ 11

 1. Decyzje Rady Rodziców i jej organów wewnętrznych podejmowane są w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Zebranie Rady Rodziców jest każdorazowo protokołowane. Za protokoły Rady Rodziców i ich prawidłowe przechowywanie odpowiada Sekretarz Zarządu.
 4. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Zarządu.
 5. Zarząd Rady Rodziców podejmuje decyzje w imieniu Rady Rodziców pomiędzy plenarnymi zebraniami Rady Rodziców.
 6. Zarząd Rady Rodziców deleguje ze swojego grona jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 12

 1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek złożony do Zarządu Rady Rodziców przez Klasowe (Oddziałowe) Rady Rodziców z co najmniej 3 klas (oddziałów), Dyrektora, Radę Pedagogiczną lub grupy rodziców nie mniej niż 30 osób.
 3. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 4. Na plenarne zebrania Rady Rodziców oraz posiedzenia Zarządu Rady Rodziców zaprasza się dyrektora szkoły i przedszkola a także inne osoby, których obecność członkowie Rady Rodziców uznają za wskazane.

§ 13

 1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed Zgromadzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Rady Rodziców, Klasowych (Oddziałowych) Rad Rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
 2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione: Zgromadzeniu Rady Rodziców, Zarządowi Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VII

Procedury pobierania dobrowolnych składek na działalność Rady Rodziców.

§ 14

 1. Wszyscy uczniowie szkoły i przedszkola uiszczają roczną składkę na działalność Rady Rodziców w wysokości 50 zł.

Jeśli do szkoły i przedszkola (traktowane jako zespół) uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, to wysokość składek jest następująca:

 1. 50 zł – za jedno dziecko
 2. 30 zł – za drugie dziecko
 3. 0 zł – za trzecie dziecko
 4. Składki wpłaca się w wyznaczonych terminach przekazując gotówkę w szkole skarbnikowi „trójki” klasowej lub skarbnikowi szkoły. Składki w przedszkolu są pobierane zgodnie z zasadami ustalonymi przez wice dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
 5. Pobrane środki przekazywane są wraz z listą wpłat skarbnikowi Rady Rodziców, a następnie wpłacane na konto Rady Rodziców.

§ 15

Zarząd Rady Rodziców może podjąć decyzję o całkowitym zwolnieniu z wnoszenia składki rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Każdy przypadek obniżenia lub całkowitego zwolnienia z wnoszenia składki rozpatrywany jest indywidualnie. Wniosek w sprawie obniżenia lub całkowitego zwolnienia z wnoszenia składki składają rodzice dziecka lub wychowawca klasy.

Rozdział VIII

Wydatki Rady Rodziców

§ 16

 1. Podstawowym źródłem finansowania Rady Rodziców są składki rodzicielskie.
 2. Zarząd Rady Rodziców ustala wysokość składki na początku każdego roku szkolnego.
 3. W oparciu o przewidywane wpływy ze składki rodzicielskiej Zarząd Rady Rodziców tworzy plan wydatków na cele określone w § 17 Regulaminu. W planie uwzględnia się również środki pochodzące z innych źródeł, pod warunkiem, że Rada Rodziców takimi dysponuje oraz określa cele ich wykorzystania uwzględniając postanowienia § 18.
 4. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić również z:
  1. wpłat dokonywanych na prośbę Zarządu Rady Rodziców przez osoby fizyczne, organizacje, instytucje oraz fundacje,
  2. darowizny od zakładów pracy i osób fizycznych,
  3. imprez, aukcji i licytacji organizowanych przez Radę Rodziców,
  4. działalności gospodarczej.

§17

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

 1. zakup książek, materiałów dydaktycznych, sprzętu i pomocy naukowych,
 2. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym ujętym w planie pracy szkoły na dany rok szkolny,
 3. finansowanie lub współfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i obowiązkowych,
 4. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych lub sportowych,  mających osiągnięcia o zasięgu pozaszkolnym,
 5. dofinansowanie klasowych wycieczek o charakterze edukacyjno-kulturalnym,
 6. zakup środków czystości, opat za naprawy sprzętu.

Wydatkowanie środków nie dotyczy uczniów, którzy nie dokonali wpłat albo nie zostali z tej wpłaty zwolnieni. W szczególnych wypadkach Zarząd Rady Rodziców może odstąpić od tej zasady, na pisemny wniosek wychowawcy klasy poparty przez dyrektora szkoły.

§ 18

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

 1. dofinansowanie celów określonych w § 17,
 2. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników, zapomóg i dofinansowania do wycieczek,
 3. finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażenie szkoły  i przedszkola w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej i przedszkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.,
 4. dofinansowanie  w celu doskonalenia warsztatu pracy i zdobywania pomocy naukowych,
 5. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców,
 6. lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,
 7. inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,
 8. dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

§ 19

Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazywania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział IX

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 20

 1. Przewodniczący Rady Rodziców, bądź jego zastępca uprawnieni są do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na funduszach Rady Rodziców.
 2. Obsługę księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – prowadzi księgowa Rady Rodziców.
 3. Zarząd Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

§ 21

 1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje zarząd. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny, tj. na okres od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 2. Planowane na dany rok szkolny dochody i wydatki muszą być zbilansowane. Wprowadzane do planu finansowego poszczególne pozycje dochodów i wydatków powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych, stanowiących integralną część planu finansowego.
 3. Dochody i wydatki planuje się w sumach brutto – według poszczególnych źródeł pochodzenia oraz według przeznaczenia środków.
 4. Plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Rodziców.

Rozdział XX

Postanowienia końcowe

§ 22

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły oraz organami prowadzącymi szkołę Rada Rodziców zaprasza na swoje Zebrania Dyrektora szkoły, przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli Rady Pedagogicznej lub Samorządu w zależności od potrzeb.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych niniejszym regulaminie.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – Zarząd Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Zarząd Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 23

Członkowie Klasowych Rad Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

§ 24

Zarząd Rady Rodziców korzysta z rachunku rozliczeniowego w banku w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

§ 25

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 15.

§ 26

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 27

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org