Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie

Cele samorządu:

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków

do aktywności społecznej, samodyscypliny i samooceny.

 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.
 • Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, w tym dbanie o mienie szkolne.
 • Współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków

do nauki oraz współdziałanie w organizowaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć.

 • Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w działalność szkolnego wolontariatu.

Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1817 ze zm.), Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

W ramach SU działa tzw. Mały Samorząd (klasy I-III), który wdraża się w podstawy samorządności i uczestniczy (na miarę swoich możliwości) w realizacji planu pracy SU (akcje samorządowe, charytatywne, upominki dla pracowników, imprezy okolicznościowe, itp.)

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
  w działalność Szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów
  i możliwościami Szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce (w tym pomoc w opanowaniu języka polskiego uczniom nieposługującym się językiem polskim lub posługującym się nim w bardzo małym stopniu).
 7. Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w porozumieniu z Opiekunem SU
  i Dyrektorem Szkoły, w tym współdziałanie z instytucjami organizującymi akcje charytatywne jak również organizowanie i przeprowadzanie własnych inicjatyw uczniów.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. wyrażania opinii dotyczącej uczniów;
 4. udziału w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej;
 5. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o powoływanie określonego nauczyciela

na Opiekuna SU;

 1. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 2. prawo redagowania gazetki szkolnej;
 3. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 4. prawo do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, w tym prawo do własnych inicjatyw w porozumieniu z Dyrektorem.
 1. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 2. Samorząd może zwracać się do RR w sprawach wsparcia finansowego dla swojej działalności.

Rozdział II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 • przedstawiciele Samorządów Klasowych (Przewodniczący Klasy, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik)
 • uczniowie zaangażowani w pracę SU (wolontariusze).
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, będący jednocześnie Radą Wolontariatu, wybierany z Rady SU w składzie:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu

i Rady SU,

 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz.
 1. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji.
 2. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,
  a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. Opiekun SU współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.
 3. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może wyznaczać chętne osoby wybrane spośród wszystkich uczniów szkoły (po wyrażeniu zgody Opiekuna SU).

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Rada Samorządu Szkolnego złożona z przedstawicieli Samorządów Klasowych:
 1. reprezentuje swoje klasy na zewnątrz,
 2. organizuje życie klasy,
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym
  w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. reprezentuje wszystkich uczniów,
 2. kieruje pracą SU,
 3. proponuje zmiany w Regulaminie,
 4. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU i czuwa nad ich wykonaniem,
 5. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminową realizacją tegoż planu,
 6. pomaga w wydawaniu gazetki szkolnej, przygotowaniu i przebiegu imprez

i uroczystości szkolnych,

 1. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o tablicę Samorządu Uczniowskiego,
 2. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

w ramach swoich kompetencji,

 1. stanowi Radę Wolontariatu, która działając w porozumieniu z Dyrektorem koordynuje zadaniami przez m.in.:

• diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym,

• diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły,

• opiniowanie działań wolontariatu,

• decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

Rozdział III TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Sposób wyboru samorządów klasowych określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

Art. 9.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą Samorządy Klasowe.

Art. 11.

Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają członkowie Rady SU.

Art. 12.

Tryb wyboru Zarządu SU klas IV – VIII

 1. Niezwłocznie po wyborach Samorządów Klasowych (najpóźniej w trzecim tygodniu września) odbywa się pierwsze zebranie Rady SU, na którym Członkowie Rady przedstawiają kandydatów do Zarządu. Poprzez tajne głosowanie odbywa się wybór członków Zarządu. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 2. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 3. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

Rozdział IV OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 13.

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 14.

Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Art. 15.

 1. Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z SU poprzez stawianie i rozstrzyganie spraw w drodze dyskusji.
 2. Opiekun zachęca, sprawdza, podsumowuje pracę SU.
 3. Opiekun reprezentuje wolontariat w szkole i instytucjach zewnętrznych.
 4. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

Art. 16.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.

Art. 17.

Samorząd Uczniowski ściśle współpracuje ze SZKOLNYM WOLONTARIATEM.

Kaniów, wrzesień 2020r.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org