Regulamin SKW

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KOŁA  WOLONTARIATU w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie

Motto: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje podjęte przez siebie działania.

3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolne Koło  Wolontariatu jest inicjatywą uczniów, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II. Struktura organizacyjna

1. Szkolne  Koło Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

2. W skład Szkolnego Koła Wolontariatu wchodzą:

 • Opiekun lub opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu (nauczyciel lub inny pracownik szkoły)
 • Przewodniczący Szkolnego Koła Wolontariatu (wybrany spośród uczniów)
 • Członkowie Szkolnego koła Wolontariatu – uczniowie szkoły

3. Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

4. Po wstąpieniu do Szkolnego Koła Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu oraz regulamin obowiązujący w szkole (załącznik nr 1).

5. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu zostaje nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły na dany rok szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

6. Do zadań Opiekuna należą:

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy.
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 • Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 • Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

7. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

8. Działania z zakresu wolontariatu ustalane są z Dyrektorem Szkoły ustnie za pośrednictwem Opiekuna Wolontariatu oraz Przewodniczącego Rady Wolontariuszy.

9. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z organizacjami pozarządowymi, między innymi w realizacji zadań wynikających z przynależności do Klubu Szkół UNICEF i akceptuje jego Regulamin ( załącznik nr 2) oraz Towarzystwa „ Przyjaciel Dziecka” i akceptuje jego Regulamin ( załącznik nr 3).

III. Cele, sposoby i obszary działania

1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

7. Promocja idei wolontariatu w szkole:

 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • uwrażliwianie na kulturę słowa;
 • nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 • tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • przekazywanie wiedzy na temat ruchu pozarządowego;
 • przedstawienie działalności wybranych organizacji;
 • wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności uczniów;
 • organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

9. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.

10. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

11. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 • Środowisko szkolne: rówieśnicy, koledzy ze szkoły, którzy mają problem np. z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (pomoc powinna być anonimowa)
 • Środowisko lokalne: lokalne instytucje i organizacje, takie jak :gminne stowarzyszenia, schroniska dla zwierząt, szpitale, hospicja, ośrodki pomocy społecznej, przedszkola, świetlice środowiskowe.

12. Zakres działań Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • Podejmowanie działań o charakterze charytatywnym
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz instytucjami gminnymi
 • Opieka nad osobami starszymi
 • Organizowanie zbiórek
 • Organizowanie kiermaszy świątecznych
 • Wykonywanie upominków dla osób starszych i samotnych
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów mających na celu propagowanie idei wolontariatu

IV. System rekrutacji

 • Wywieszanie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Zamieszczenie informacji o działalności Wolontariatu oraz naborze w gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły
 • Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
 • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego
 • Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

V. Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.

3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Koła Wolontariatu.

4. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

5. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji, kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.

6. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym   zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami

7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.

VI. Obowiązki wolontariusza

1.  Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Wolontariacie (załącznik nr 4).

2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Wolontariatu.

3. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu oraz respektować zasady, takie jak:

 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
 • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

VII. Kodeks etyczny wolontariusza

 • Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 • Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 • Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 • Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 • Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 • Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 • Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 • Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 • Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

VIII. Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na   którym spotykają się wszyscy wolontariusze w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania, przedstawienia sprawozdania z działalności wolontariatu oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

2. Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego przez opiekuna Koła;
 • wyrażenie uznania słownego przez Dyrektora szkoły;
 • pochwałę na forum podczas spotkania, poprzez internetową stronę szkoły lub inne media lub gazetkę szkolną;
 • wręczenie listu gratulacyjnego lub dyplomu;
 • otrzymanie tytułu Wolontariusza Roku i podobnych;
 • powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 • wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

IX. Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie

 1. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu na koniec roku szkolnego.
 2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej) za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu roku szkolnego 30 godzin.
 3. Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione przez szkołę i napisane na świadectwie szkolnym.
 4. Wolontariusz może wypracować godziny poprzez:
 5. Aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub kulturalnych różnego typu:
 • Pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela
 • Zajęcia charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę
 • Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej orz biblioteki szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru biblioteki szkolnej itp.)
 1. Pełnienie funkcji w Szkolnym Kole Wolontariatu
 • Koordynator wolontariatu szkolnego
 • Prowadzenie kroniki, gazetki

X. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa.

 1. Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 2. W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania.
 3. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeżeli działalność Wolontariusza odbywa się w dni wolne od zajęć szkolnych, w godzinach popołudniowych czy wieczornych rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze między domem a miejscem odbywania pracy wolontariackiej.

XI. Sposoby ewaluacji

 • ankieta dla wolontariuszy
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze
 • potwierdzenia wpłat na konta fundacji
 • zdjęcia z imprez
 • strona WWW Wolontariatu
 • artykuły w prasie szkolnej i lokalnej
 • podziękowania od osób i instytucji
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy

XII. Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkolnego Koła Wolontariatu
 • artykuły
 • informacje na tablicy informacyjnej Szkolnego Koła  Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły
 • ustne informacje bezpośrednio w poszczególnych klasach

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontariackiej.

XIII. Planowane efekty działań Szkolnego Koła Wolontariatu

 • zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oferowanych młodzieży;
 • lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania;
 • stworzenie dla młodzieży szkolnej alternatywy w stosunku do używek, przemocy, bierności i zobojętnienia na problemy społeczne;
 • wzmocnienie i usprawnienie działań podejmowanych przez wolontariuszy;
 • zwiększenie samodzielności i efektywności młodych ludzi;
 • zapobieganie patologii społecznej;
 • poznanie struktur działania sektora pozarządowego.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org