Regulamin stroju i wyglądu ucznia

Regulamin stroju i wyglądu ucznia obowiązujący w Szkole Podstawowej w Kaniowie

Każdy uczeń na co dzień ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu oraz ubierać się zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.

 I. Obowiązujący strój szkolny

1.Strój galowy ucznia.

1.1 Strój galowy chłopców stanowi biała koszula z kołnierzykiem bez kolorowych emblematów, długim lub krótkim rękawem oraz długie ciemne spodnie lub garnitur  w ciemnym kolorze (czarny, granatowy, grafitowy).

 T-shirty nie są strojem galowym.

1.2 Strój galowy dziewcząt stanowi biała (zakrywająca dekolt, plecy, ramiona i brzuch) bluzka z długim lub krótkim rękawem oraz ciemna (czarna, granatowa, grafitowa) spódnica lub garsonka, ewentualnie elegancka sukienka (czarna, granatowa, grafitowa) – sięgające co najmniej do kolan uczennicy lub długie ciemne spodnie.

1.3 Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego podczas:

 • wszystkich uroczystości i imprez szkolnych ujętych w kalendarzu szkoły na dany rok szkolny;
 • rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
 • próbnego Sprawdzianu Ósmoklasisty, Sprawdzianu Ósmoklasisty;
 • grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym;
 •  konkursów  przedmiotowych (uczestnicy);
 • dni wyznaczonych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.

2. Przez odpowiedni strój codzienny rozumie się w szczególności:

a) dla chłopców:

 • koszula, koszulka z krótkim lub długim rękawem, sweter lub bluza;
 • długie spodnie, spodnie dresowe;
 • lekkie, wygodne obuwie (sportowe);

b) dla dziewcząt:

 • bluzka, koszula lub koszulka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona, sweter lub bluza;
 • długie spodnie, spódnica lub sukienka sięgająca co najmniej do połowy uda uczennicy
 • lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie (sportowe).

2.1 Strój ucznia/uczennicy nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów, odsłaniać bielizny osobistej i powinien być uszyty z materiałów nieprzeźroczystych.

2.2 Podczas pobytu w budynku szkoły Uczniowie nie zakładają czapek, chustek oraz kapturów.

2.3 W okresie wiosenno – letnim, przy wysokich temperaturach zewnętrznych, dopuszcza się uczęszczanie na zajęcia w krótszych (sięgających co najmniej do połowy uda) spodniach.

2.4 Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z nieprzyzwoitymi, wulgarnymi czy wzbudzającymi negatywne emocje napisami (w żadnym języku), rysunkami, emblematami propagującymi używki i ich producentów, środki odurzające, przemoc, agresję, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie.

2.5 Na zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach sportowych ucznia obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodne z wymogami ustalonymi przez nauczycieli wychowania fizycznego.

2.6 Uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia na terenie szkoły.

2.7 Uczniowie powinni dbać o to, aby ich strój w szkole był adekwatny do miejsca i sytuacji w jakiej się znajdują.

3. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca może zwolnić uczniów z obowiązku przestrzegania niektórych z powyższych zapisów – pod warunkiem zachowania ogólnie przyjętych zasad dotyczących stroju i wyglądu. Za uzasadnioną sytuację uważa się np.: dyskotekę, bal karnawałowy, programy artystyczne itp.

II. Wygląd ucznia

1. Uczniowie/ uczennice zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd.

1.2 Przez schludny wygląd rozumie się:

a) czyste, zadbane włosy: fryzura ucznia/uczennicy może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, doczepiania sztucznych lub naturalnych pasemek włosów oraz innych elementów, wycinania wzorów, przycinania i układania w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

b) krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze- uczennice nie używają lakieru do paznokci.

c) brak makijażu- dopuszcza się malowanie ust bezbarwną szminką ochronną.

1.3 Dopuszczalne jest noszenie przez uczennice drobnej biżuterii, która nie zagraża zdrowiu czy bezpieczeństwu: dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach – jednej pary, łańcuszka

z zawieszką, skromnej bransoletki itp.)

Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane.

2. Zabrania się:

 • malowania paznokci kolorowymi lakierami oraz stosowania nienaturalnych ozdób dłoni, np. tipsów;
 • przekłuwania ciała w innych niż uszy miejscach – piercing;
 • tatuaży w żadnym miejscu;
 • stosowania mocnego, wyzywającego makijażu – malowania rzęs, nakładania cieni na powieki, malowania ust barwnymi szminkami, stosowania pudru, fluidu, różu.

III. Egzekwowanie stroju szkolnego i wyglądu ucznia

1.Za niestosowny wygląd uważa się brak obowiązującego stroju szkolnego oraz wygląd niezgodny z powyżej opisanym.

2.Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy  mają prawo zdyscyplinować ucznia- zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie oraz wpisać punkty ujemne. Obowiązkiem ucznia jest niezwłoczne zastosowanie się do zaleceń.

3.Jeżeli uczeń nie zastosuje się do uwagi, nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamia o tym wychowawcę, który informuje rodzica/prawnego opiekuna o niewłaściwym ubiorze lub wyglądzie ucznia i przez kolejne dni zajęć szkolnych ponownie kontroluje strój/wygląd ucznia.

4. W przypadku powtarzających się odstępstw od zasad, gdy skorygowanie stroju/ wyglądu nie następuje, wychowawca wzywa rodziców lub prawnych opiekunów do szkoły.

5. Konsekwencje niestosowania się do zapisów dotyczących obowiązującego stroju i wyglądu uczniów:

 1. rozmowa wychowawcza z uczniem – pouczenie przez wychowawcę;
 2. upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy;
 3. punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania:
 4. brak stroju galowego -2 pkt
 5. brak obuwia zamiennego -5 pkt
 6. zafarbowane włosy -10 pkt
 7. nieodpowiednia fryzura -10 pkt
 8. noszenie ekstrawaganckiej lub zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii -5 pkt
 9. noszenie makijażu, pomalowanych paznokci, nakrycia głowy na terenie szkoły po -5 pkt
 10. nieodpowiedni wygląd -5 pkt

d)  rozmowa z pedagogiem szkolnym w obecności wychowawcy;                              

e) pisemne upomnienie ucznia z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów;

f)  rozmowa z Dyrektorem Szkoły w obecności rodziców ucznia.

IV. Postanowienia końcowe.

1.Wychowawca zaznajamia Rodziców z powyższymi zasadami na pierwszych spotkaniach organizacyjnych .

2.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie zamienne, stosowny codzienny strój szkolny oraz strój galowy.

3. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by wygląd i ubiór ucznia był zgodny z powyższymi zapisami.

4. W przypadku łamania przez dziecko postanowień Statutu Szkoły w zakresie zasad dotyczących stroju i wyglądu ucznia Rodzic zobowiązany jest podjąć działania naprawcze.

5.Wątpliwości związane ze strojem/ wyglądem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach spornych Dyrektor szkoły.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org