Regulamin świetlicy

Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych, przyjętych w Planie Pracy Szkoły i w Programie Wychowawczym Szkoły. Świetlica szkolna organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak możliwości zapewnienia im w tym czasie opieki przez rodziców/prawnych opiekunów.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Do zadań szczegółowych należy:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed zajęciami dydaktycznymi jak i po lekcjach, poprzez naukę oraz  zabawę   

 w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).      

3. Organizowanie zajęć w grupach,  stwarzanie warunków do kształtowania umiejętności nauki własnej, wdrażanie  do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w  nauce.                                                                                                                    

4. Aktywne organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach szkoły oraz zajęć rekreacyjnych na terenach przyszkolnych.                                                                                    

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć o charakterze tematycznym.          

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, zabawy oraz uprawiania sportu na świeżym powietrzu.                                  

7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania pojawiających się trudności natury wychowawczej.             

8. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w rocznym planie pracy opiekuńczo-wychowawczej  świetlicy.

Założenia organizacyjne

1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.00 – 17.00. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie w odbiorze dziecka, rodzic powinien o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić szkołę.

2. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do informowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

3. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.

4. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy u wychowawcy świetlicy. Karta powinna zawierać wszystkie niezbędne dane  dziecka oraz oświadczenie rodzica dotyczące sposobu odbierania dziecka po zakończonych zajęciach świetlicowych.  

Każdorazowa zmiana danych kontaktowych, lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy, powinna być niezwłocznie zgłoszona u wychowawcy świetlicy.

5. Pisemne upoważnienia niezbędne są w przypadku:

– samodzielnego wyjścia dziecka do domu, jeśli w Karcie Zgłoszenia zadeklarowano inaczej,

– odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione w Karcie Zgłoszenia. Dyspozycje rodzica przekazywane wychowawcy przez dziecko w formie ustnej nie będą respektowane.Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji u wychowawców w świetlicy.

6. Uczniowie szkoły mają możliwość spożywania posiłków (śniadania i obiady) na terenie świetlicy.              

7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

Wewnętrzny Regulamin Świetlicy

1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do wychowawcy.

2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy. Nie oddalamy się od grupy podczas zabaw poza budynkiem szkoły. Za każdym razem informujemy wychowawcę o swoim wyjściu.

3. Zachowujemy się kulturalnie, przestrzegamy form grzecznościowych w stosunku do innych uczestników zajęć, nauczycieli oraz personelu szkoły.

4. Zawsze dbamy o zachowanie zasad bezpieczeństwa zarówno w czasie nauki jak i zabawy.

5. Nie przeszkadzamy koleżankom i kolegom podczas zajęć, wspólnej zabawy oraz w czasie przeznaczonym na odrabianie zadań domowych.

6. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy (gry, zabawki, klocki itp.) oraz dbamy o czystość i estetykę w pomieszczeniach świetlicy.

7.  Zawsze zgłaszamy wychowawcy zauważone zniszczenia.

8. Za zniszczone przez ucznia sprzęty stanowiące wyposażenie świetlicy oraz zabawki rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.

9. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.

10. Po skończonych zajęciach, zabawie i posiłkach zawsze porządkujemy swoje otoczenie.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org