Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

Regulamin stosowania przywileju „Szczęśliwego Numerka” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie

Wiadomości ogólne

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego Opiekunów i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Kaniowie.

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV-VIII SP w Kaniowie.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Losowanie „Szczęśliwego numerka” odbywa się codziennie w mobiDzienniku spośród liczb od 1 do 19. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach IV-VIII.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Wylosowany numerek umieszcza się w widocznym miejscu, na tablicy SU przy sali nr 22.

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

7. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

2.Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek oraz z braku posiadania pracy domowej.

3. Szczęśliwy Numerek chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli nie można postawić uczniowi oceny niedostatecznej z powodu braku pracy domowej.

4. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówę oraz z zapowiedzianego pytania ustnego z przedmiotów, które przewidziane są w planie zajęć, nie częściej niż 1 h w tygodniu (muzyka, technika, plastyka).

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz wykonywania obowiązków dyżurnego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

9. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka.

Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi, pisania niezapowiedzianej kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

10. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych.

Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeni lekcji, itp.).

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie.

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

Uwagi końcowe

1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 1.10.2019r. i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org