Regulamin ucznia

Regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły i wchodzi w życie z dniem uchwalenia

,,Wychowywanie- to dawanie dobrego przykładu, wyznaczanie granic, chwalenie

i bycie odpowiedzialnym za młodego człowieka…’’

Opracowano na podstawie :

– Ustawy o systemie oświaty z dnia 7. 09. 1991r. z późniejszymi zmianami,

– Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ

z dnia 20. 11. 1989r.

-Statut Szkoły Podstawowej w Kaniowie

1. Uczyć się w sposób ciekawy i mądry.

2. Prosić o wytłumaczenie, jeżeli czegoś nie rozumie.

3. Zadawać pytania.

4. Mieć inne zdanie.

5. Mówić co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie obrazić innych.

6. Wiedzieć czego będzie się uczyć, po co, w jaki sposób i jakie wymagania będą mu stawiać nauczyciele.

7. Znać wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, standardy osiągnięć szkolnych i standardy sprawdzianu ze wszystkich przedmiotów oraz kryteria oceniania z zachowania .

8. Wiedzieć jaką dostał ocenę.

9. Znać termin i zakres pracy klasowej z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem. Informację tę zapisuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia uczeń może mieć tylko trzy prace klasowe, a jedną w ciągu dnia. Ograniczenia powyższe nie dotyczą kartkówek obejmujących swoim zakresem najwyżej trzy ostatnie lekcje.

10. Otrzymać ocenę pracy z pracy pisemnej po dwóch tygodniach, z j. polskiego -po trzech tygodniach ( w szczególnych przypadkach w ciągu miesiąca/ ferie, choroba, inne).

11. Uczestniczyć w poprawie oceny ze sprawdzianu, testu, pracy klasowej w ustalonym przez nauczyciela terminie.

12. Znać oceny klasyfikacyjne tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

13. Ubiegać się o egzamin poprawkowy w przypadku oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

14. Ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny za okres usprawiedliwionej i nieusprawiedliwion (za zgodą RP) nieobecności w szkole.

15. Na 30 dni przed końcem roku szkolnego znać przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania.

16. W określonych sytuacjach odwołać się od oceny z przedmiotu i zachowania.

17. Korzystać z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, zawodowego i logopedy.

18. Reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach i innych imprezach szkolnych.

19. Zaproponować tematykę na godziny wychowawcze.

20. Przebywać na terenie szkoły od godz. 7.00 do 16.00 w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tylko pod opieką nauczycieli lub innych osób upoważnionych przez dyrektora.

21. Przebywać w czytelni lub świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

22. Uczestniczyć po lekcjach w zajęciach rozwijających zainteresowania.

23. Czuć się bezpiecznie i godnie.

24. Mieć zapewnioną dyskrecję w sprawach osobistych.

25. Korzystać z opieki socjalnej i medycznej.

26. Zwrócić się o pomoc ,gdy jej potrzebuje.

27. Działać w Samorządzie Uczniowskim, Spółdzielni Uczniowskiej i wydawać gazetkę.

28. Wybrać opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

29.Wybrać organizacje działające w szkole i należeć do nich.

30. Korzystać z boiska, sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych  w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

31. Organizować w szkole w porozumieniu z dyrektorem różnego rodzaju zabawy, gry, konkursy, zawody sportowe.

32. Brać udział w wycieczkach, imprezach organizowanych przez szkołę.

33. Znać prawa, które mu przysługują.

34. Wiedzieć co robić, gdy jego prawa są łamane.

II. Uczeń ma  obowiązek:

1. Dbać o honor szkoły i godnie ją reprezentować.

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

3. Sumiennie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne . W czasie zajęć lekcyjnych i przerw

uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Zwolnienie z zajęć musi być uzgodnione z wychowawcą .Zwolnienie z zajęć odbywa się  tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców.

4. Usprawiedliwiać nieobecności u wychowawcy na bieżąco, najpóźniej dwa tygodnie po powrocie do szkoły przy dłuższej nieobecności, do tygodnia – w przypadku nieobecności krótszej. Usprawiedliwienia mogą być wypisane wyłącznie przez lekarza bądź rodziców.

5. Uzupełniać braki w nauce z poszczególnych przedmiotów wynikające z nieobecności w szkole.

6. Stwarzać i dbać o atmosferę wzajemnej życzliwości.

7. Przeciwstawiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i plotkarstwu.

8. Szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka.

9. Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, pamiętać o przywitaniu.

10. Dbać o kulturę słowa, język pozbawiony wulgaryzmów.

11. Zmieniać obuwie w budynku szkolnym.

12. Przestrzegać zasad higieny osobistej .

13. Dbać o estetykę ubioru oraz mieć czyste i schludne włosy:( chłopcy posiadający dłuższe włosy muszą je wiązać) . W dni uroczyste posiadać strój galowy( dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica/ spodnie; chłopcy: biała koszula, ciemne schludne spodnie)

14. Nosić stroje zamienne na zajęcia wychowania fizycznego.

15. W czasie przerw podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych osób, które reagują na niestosowne zachowanie.

16. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

17. Dbać o estetyczny wygląd pomieszczeń szkoły i otoczenia.

18. W przypadku zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego, przebywać pod opieką nauczyciela uczącego lub za jego zgodą w innym pomieszczeniu szkolnym pod opieką innego nauczyciela (na wyraźną prośbę rodzica/prawnego opiekuna).

19. Przestrzegać wszystkich ustaleń władz szkolnych.

W NASZEJ SZKOLE NIE TOLERUJE SIĘ:
NIEUCZCIWOŚCI, OSZUSTWA, DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO I WSZELKIEGO POSTĘPOWANIA, SZKODZĄCEGO OPINII SZKOŁY I DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.

System nagród i kar stosowanych wobec ucznia:

1. Uczniowie mogą być nagradzani i wyróżniani za:

a) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

b) osiągnięcia sportowe, artystyczne, sukcesy w konkursach i olimpiadach,

c) prace na rzecz szkoły i środowiska,

d) wzorową frekwencję w roku szkolnym.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

a) pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskich (wpisana do dziennika

lekcyjnego)

b) pochwała dyrektora (wpisana do dziennika lekcyjnego)

c) list pochwalny do rodziców,

d) nagrody rzeczowe i dyplomy,

e) wpis do „Złotej Księgi Absolwentów”

f) wpis na świadectwo

g) świadectwo z wyróżnieniem.

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły lub organizator.

4. Karom podlegają uczniowie którzy:

a) mają lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

b) nie przestrzegają regulaminu i ustaleń szkolnych,

c) naruszają godność osobistą lub nietykalność cielesną kolegów,

d) lekceważą i naruszają godność pracowników szkoły,

e) niszczą mienie szkolne,

f) używają niedozwolonych i szkodzących zdrowiu używek,

g) popełniają w szkole i poza nią czyny naganne.

5. Ustala się następujący rodzaj kar:

a) upomnienie wychowawcy klasy,

b) upomnienie dyrektora,

c) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

d) zakaz udziału w imprezach szkolnych,

e) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

f) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły (jeśli istnieje taka możliwość),

g) przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy lub szkoły przez zawieszenie uczniów w udziale w dyskotekach, zabawach szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

Zbiorowe naruszenie dyscypliny szkolnej polegające na nieobecności całej klasy (bądź znacznej jej części) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych odbiera temu oddziałowi prawo do udziału w dyskotekach i imprezach szkolnych do odwołania oraz wiąże się z wpisaniem nieobecności   i uwagi do dziennika lekcyjnego..

O każdej formie kary udzielonej uczniowi lub klasie wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodzica (prawnego opiekuna) ucznia, uczniów klasy oraz dokonać zapisu          o udzielonej karze w dzienniku lekcyjnym.

Na prośbę ucznia istnieje możliwość odstąpienia od kary i zamienienia jej na pracę na rzecz szkoły.

6. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni.

7. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły może przenieść ucznia do innej szkoły, gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

b) systematycznie dopuszcza się kradzieży,

c) wchodzi w kolizję z prawem,

d) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

8. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły po wcześniejszym uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły do której uczeń zostanie przeniesiony.

Uzgodniony z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców,

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org