Konkurs plastyczny – regulamin i oświadczenia

Regulamin konkursu plastycznego

Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa”

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

2. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży (klasy I-VIII)

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zastosuje się do postanowień regulaminu.

4. Celem konkursu jest rozwój kreatywności i zdolności plastycznych oraz propagowanie czytelnictwa i zwiększenie zainteresowania działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie i jej filii.

II. Zasady organizacji konkursu:

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maskotki – Sowy – PRACY PRZESTRZENNEJ

2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-IV i klasy V- VIII.

3. Praca konkursowa musi spełniać poniższe warunki:

– Uczeń może wykonać TYLKO jedną maskotkę.

– Maskotkę można wykonać z dowolnie wybranych przez ucznia materiałów (tkaniny, papier, drewno, masy plastyczne itp.)

– Maskotka nie może być mniejsza niż 25 cm, ale nie większa niż 50 cm.

– Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy konkursowej, czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody wg załączonych do regulaminu wzorów (załącznik nr 1 i 2)

4. Konkurs trwa od 1.10.2020 – 30.10.2020 r. Prace należy składać w Bibliotekach w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie

5. Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tematem,

– samodzielność,

– estetyka i solidność wykonania,

– pomysłowość i kreatywność,

– ogólny wyraz plastyczny

6. Prace oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:

Karolina Żurowska – Bestwina – Przewodnicząca jury

Alicja Szafarczyk – Kaniów

Ilona Kubiczek – Bestwinka

Tomasz Jędrzejko – Janowice

7. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji zgłoszonych prac konkursowych w siedzibie biblioteki, mediach internetowych (strona biblioteki, media społecznościowe) jak również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.).

Dwie zwycięskie prace przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie

8. Imię dla zwycięskiej maskotki wybiorą po zakończeniu konkursu czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie podczas głosowania.

9. Lista nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana 25 listopada 2020 r. na stronie internetowej biblioteki: http://gbpbestwina.eu

10. Dla zwycięzców konkursu organizator przewiduje nagrody, które będzie można odebrać w siedzibie biblioteki ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina w godzinach otwarcia placówki.

11. Zgłoszenie pracy jest jednocześnie zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie.

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym

Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa”

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………..

Klasa …………………………

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego …………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/łam się regulaminem konkursu „ Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa” i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………….. ……………………………………………

(miejscowość, data) ( podpis rodzica/opiekuna prawnego )

Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika konkursu plastycznego „Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Bestwinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu oraz jego opiekuna prawnego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie z siedzibą ul. Szkolna 8, 43-512 Bestwina.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail bestwinka@gbpbestwina.eu,
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa”, udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych i informacyjnych realizowanych poprzez publikację danych osobowych i wizerunku osób nagrodzonych w mediach internetowych (strona biblioteki, media społecznościowe) jak również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.) oraz archiwizacyjnych.
  4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko uczestnika oraz rodzica lub opiekuna prawnego, kategorię wiekową
  5. Podstawą prawną podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu oraz prawnie uzasadniony interes administratora
  6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez czas trwania konkursu, a następnie w celach archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami. Organizator będzie przechowywał dane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w konkursie.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY KONKURSOWEJ NA PRZETWARZANIE ORAZ PUBLIKACJE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam / nie wyrażam zgodę na publikację wizerunku oraz danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) dla potrzeb promocyjnych konkursu „Maskotka biblioteczna – Sowa Mądra Głowa” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Bestwinie w mediach internetowych (strona biblioteki, media społecznościowe) jak również drukowanych (prasa lokalna, kronika itp.). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą konkursu i zrozumiałem/łam jej treść.

…………………………………………………. ………………………………………………………………………

(miejscowość i data) (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Zmiana adresu strony

Ta wersja strony wkrótce przestanie obowiązywać.


Zapraszamy na stronę internetową: https://kaniowzsp.edupage.org